Regulamin sklepu

Home / Regulamin sklepu

Regulamin

Warunki korzystania ze sklepu internetowego www.electricflash.pl/shop (zwane dalej “Regulaminem”)

 

§1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa dostępna pod adresem www.electricflash.pl/shop prowadzona jest przez firmę FLASH Jarosław Galiński, z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Rzepakowej 7, REGON 081212236, NIP 9291705795.

 

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.electricflash.pl/shop, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

b) informacje na temat składania reklamacji i prawa odstąpienia;

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

a) Klient – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Electric Flash, który jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

b) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zm.;

c) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj.osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jejdziałalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Sklep Internetowy Electric Flash (także “Sklep”) – sklep internetowy dostępny na stronie www.electricflash.pl/shop ,

e) Sprzedający – podmiot, który sprzedaje towar do Klienta czyli Flash Jarosław Galiński;

f) Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm.;

g) Użytkownik – to osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

h) Dni robocze – od poniedziałku do piątku.

 

§2. Warunki korzystania ze sklepu internetowego Electric Flash

 

1. Wszystkie ceny podawane na Stronie Electric Flash są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ww. ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru namiejsce jego doręczenia wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo.

2. Zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie Internetowym Electric Flash składane są przez Klientów poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie sklepu.

3. Po wypełnieniu przez Klienta formularza zakupu i po zaakceptowaniu przez niegopodsumowania zamówienia wygenerowanego dla Klienta przez serwer Sklepu Internetowego Electric Flash, Klient dokonuje zakupu poprzez naciśnięcie przycisku “zamawiam i płacę”.

4. Złożenie przez Klienta w Sklepie Internetowym Electric Flash zamówienia i jego zaakceptowanie poprzez dokonanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

5. Faktura VAT, wystawiona tytułem zapłaty za zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym Electric Flash towary, zawierać będzie dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i

zostanie dołączona do przesyłki zawierającej zakupione przez Klienta towary.

6. Akceptując regulamin sklepu klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

6. Wraz ze złożeniem zamówienia klient zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup towarów.

7. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych przez Klienta produktów, Sklep Internetowy Electric Flash niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą sumę pieniężną, jaką otrzymał od Klienta tytułem zapłaty za niedostępny produkt.

8. Możliwe opcje zapłaty i koszty transportu są dostępne do wglądu na stronie sklepu Electric Flash i są każdorazowo wskazane w informacji dotyczącej poszczególnych towarów.

 

§3. Reklamacje

 

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta,zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym iilościowym.

2. Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznychzewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń, prosimy zgłosić przewoźnikowizastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.

3. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób w tym poprzezwysłanie maila na adres sklep@electricflash.pl

 

§4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowyzawartej na odległość

 

tj. zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Electric Flash.

1. Prawo odstąpienia od umowy, uregulowane w niniejszym §4 Regulaminu, dotyczy i przysługujewyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku mają Państwo prawo odstąpićod umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Electric Flash, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniod dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczydostarczanych osobo, partiami lub w częściach: w terminie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niżprzewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep internetowy Electric Flash poprzez wysłanie maila na adres sklep@electricflash.pl

3. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego Electric Flash, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, wtym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranegoprzez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, wktórym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia

od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na innerozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot rzeczy powinien być dokonany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni oddnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jestzachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieliponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi wodniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąKonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniuświadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiprzedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowanawedług specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanychpotrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótkitermin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swójcharakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodnionaprzy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonaniapilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędnedo wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowiw odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programykomputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwartepo dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozurzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniamirozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okresświadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu doodstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpieniaod umowy.

 

§5. Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) właściciel Sklepu Internetowego Electric Flash informuje, że dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi korzystających ze Sklepu Internetowego są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem danych jest Administratorem danych osobowych jest firm FLASH Jarosław Galiński, z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Rzepakowej 7. Zgodnie z ww. przepisami właściciel Sklepu Internetowego Electric Flash informuje, że dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi nie zarejestrowanymi w Sklepie Internetowym są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem danych jest Sprzedający.

3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówieńskładanych przez Klienta w Sklepie, obsługi reklamacji, przyjmowania zwrotówtowarów/odstąpienia od umowy, a za zgodą Klienta/Użytkownika również w celu korzystania z części społecznościowej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych orazdziałalności marketingowej.

4. Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądaniauzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałegowstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu,dla którego zostały zebrane.

5. Korespondencję we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zapośrednictwem Sklepu internetowego Electric Flash można kierować pod adres e-mail: sklep@electricflash.pl

6. Państwa zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie

7. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki niedowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania sązgodne z prawem.

8. Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie.

9. Informujemy również, że przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organunadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny InspektorOchrony Danych Osobowych).

 

§6. Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym dla usług świadczonych Klientowi/Użytkownikowi za pośrednictwemSklepu Internetowego Electric Flash, w tym dla umowy sprzedaży towarów jest prawo polskie, wszczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm. orazustawy Kodeks cywilny, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych z udziałemUżytkownika/Klienta (za wyjątkiem Klientów będących Konsumentami) lub innymi podmiotami, narzecz których Sprzedający świadczy usługi w ramach Sklepu (za wyjątkiem Konsumentów), jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę. W przypadku sporów z Konsumentami, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy według zasadogólnych.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021.